21 iulie 2022

Anunț reluare de vânzare

1. Informaţii generale privind vânzatorul:
Primăria comunei Cornu, cu sediul în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16 , Judeţul Prahova, cod fiscal:2845680, cod poştal 107180, tel:0244367461, fax: 0244367402, e-mail : primariacornu@gmail.com, registratura@primariacornu.ro, persoane de contact: Nistorică Alina și Iancu Daniela.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica:
- teren intravilan fâneață, situat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, punctul Aniniș, județul Prahova, în suprafaţă de 297 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Cornu, cu nr.cadastral 21091.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.nr.57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.27 din data de 29.04.2022.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Comunei Cornu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova, telefon: 0244367461.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 150 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Cornu sau prin virament bancar în contul de Trezorerie RO71TREZ5225006XXX000075, deschis la Trezoreria Câmpina, CUI: 2845680.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.08.2022, ora 13.00.

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.08.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos nr.16, judeţul Prahova.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Prahova – Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, localitatea Ploieşti, strada Văleni nr.44, judeţul Prahova, cod poștal: 100031, telefon: 0244544781, fax: 0244529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 21.07.2022.