30 noiembrie 2023

CONFIND SRL Câmpina ANGAJEAZĂ ȘOFER PROFESIONIST – cat. B, C, CE

- autorizația de macaragiu grupa E constituie avantaj -

Se oferă:
- autovehicul Mercedes tip HYAB cu 0 (zero) km efectuati
- salariu motivant
- diurna / tichete de masa
- decontare transport la si de la domiciliu
- bonusuri ocazionale si de sarbatoriCei interesati vor depune un Curriculum Vitae insotit de o Cerere de angajare la sediul societatii din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresa de e-mail crasanu@confind.ro.23 noiembrie 2023

CONFIND SRL Câmpina ANGAJEAZĂ Operator Abkant (CNC) DURMA

Beneficii:

- venit net – 5600 - 6000 lei
- tichete de masa, 20 lei/zi
- decontare transport la si de la domiciliu – la nivel de abonament
- bonusuri ocazionale


Cei interesati vor depune o Cerere de angajare la sediul societatii din Campina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresele de e-mail crasanu@confind.ro, insotita de un CURRICULUM VITAE.
Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0726.111.264.


22 noiembrie 2023

ÎN ATENȚIA ABONAȚILOR FLORICON SALUB S.R.L. din CÂMPINA · BĂICOI · BĂNEȘTI · URLETA · BREBU

Programul de colectare a deșeurilor menajere pentru zilele de 30 NOIEMBRIE – Sfântul Andrei și 1 DECEMBRIE 2023 – Ziua Națională a României se va desfășura normal.16 noiembrie 2023

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. CAST S.R.L., cu sediul in comuna Banesti, judetul Prahova, Telefon/fax: 0745.881.985, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, Aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor de: "Amenajare exploatare agregate minerale in terasa cu redarea terenului in circuitul agricol in baza permisului de exploatare”, in comuna Banesti, sat Banesti, judetul Prahova, Tarla 40/1, parcela 1275/1, nr. cadastral 21925. 
Aceasta investitie este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa: comuna Banesti, judetul Prahova, Telefon/fax: 0745.881.985sau la A.B.A. Buzau - Ialomita dupa data de 27.11.2023.

09 noiembrie 2023

SC NEPTUN SA Câmpina angajează ȘEF ATELIER MENTENANȚĂ

Cerinte:
- Absolventi studii in domeniul tehnic mecanic ;
- Experienta de minim 5 ani lucrati pe un post similar;
- Experienta in domeniul utilajelor industriale automate si semiautomate;
- Cunostinte operare calculator;
- Cunoștințe de limba engleza ( constituie avantaj);
- Domiciliul stabil in Campina sau zonele invecinate;


 Atributii:
- Organizarea generala a activității;
- Coordonarea si motivarea echipei;
- Organizarea stocului de piese de schimb si consumabile;
- Organizarea evidentei operațiunilor de mentenanța ;
- Lansarea comenzilor de aprovizionare cu piese de schimb si consumabile;
- Gestionarea documentației tehnice puse la dispoziție de producători;
- Efectuarea controlului de calitate pentru lucrările executate;
- Întocmirea de previziuni lunare/ trimestriale privind necesarul de piese de schimb;

Beneficii:

- Salariu motivant
- Tichete masa
- Decontare transport
- Masa calda
- Prime si bonusuri

Depunerea CV- urilor si a scrisorilor de intentie se va face pe email resurseumane@neptun-gears.ro.
Data interviului va fi comunicata telefonic candidatilor selectati.

13 octombrie 2023

Spitalul Municipal Câmpina angajează asistent medical de farmacie principal (PL) pentru farmacia cu circuit închis

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție: asistent medical de farmacie principal (PL) pentru farmacia cu circuit închis

Înscriere la concurs se face în intervalul 16 - 27 octombrie 2023, ora 14.00.

Detaliile privind condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestui post vacant, precum și privind tematica și bibliografia sunt accesibile accesând pagina oficială www.spitalcampina.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae nr. 4 sau la nr. de telefon 0244337351, int. 102 - serviciul RUNOS.

Spitalul Municipal Câmpina angajează Asistent Medical debutant de laborator (S) pentru Laboratorul de Analize Medicale

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție: 1 post vacant de Asistent Medical debutant de laborator (S) pentru Laboratorul de Analize Medicale

Înscrierea la concurs se face în intervalul 16 - 27 octombrie 2023, ora 14.00. 

Detaliile privind condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestui post vacant, precum și privind tematica și bibliografia sunt accesibile accesând pagina oficială www.spitalcampina.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae nr. 4 sau la nr. de telefon 0244337351, int. 102 - serviciul RUNOS.

Spitalul Municipal Câmpina angajează electrician, lifitier, spălătoreasă

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție: 

 • muncitor I electrician (2 posturi vacante)
 • muncitor IV liftier  (1 post vacant)
 • spălătoreasă (1 post vacant)

Condiții specifice pentru participarea la concurs

1. Pentru muncitor I electrician
- studii medii
- certificat de calificare în meserie
- vechime: 9 ani în meserie

2. Pentru muncitor IV lifiter
- studii medii
- fără vechime
- certificat de calificare în meserie
- autorizație ISCIE

3. Pentru spălătoreasă
- școală generală
- 6 luni vechime în activitate

Înscriere la concurs se face în intervalul 16 - 27 octombrie 2023. 

Detaliile privind condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestui post vacant, precum și privind tematica și bibliografia sunt accesibile accesând pagina oficială www.spitalcampina.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae nr. 4 sau la nr. de telefon 0244337351, int. 102 - serviciul RUNOS.

29 septembrie 2023

ANUNȚ PUBLIC

In conformitate cu prevederile Legii 102/ 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr 554/ 2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, publicată în M.OF., Partea l, nr 322/ 18.04.2023, la art.1, pct 2, înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA face public și pune la dispoziția publicului informațiile prevăzute la art.7, alin. 23 ind. 1 lit. a și b din Legea nr. 50/1991 și anume: emiterea Autorizației de Construire nr. 102 din 26.07.2023 emisă pentru ”Executarea lucrărilor de construire pentru consolidare și recompartimentare Pavilion 21 - spălătorie”.

27 septembrie 2023

CONFIND SRL CÂMPINA ANGAJEAZĂ

10 tineri absolvenți de liceu/ școală profesională
în vederea calificării în meseria de SUDOR

Pe durata școlarizării (timp de 6 luni), cursanții vor beneficia de salariu, carduri pentru tichete de masă și decontare transport (la nivel de abonament mijloace de transport în comun). 
De asemenea, după testarea finală, noii angajați se obligă să presteze muncă în folosul angajatorului pentru o perioadă minimă de 3 ani de la data finalizării cursului.


Relații și înscrieri – la sediul societății din Câmpina, str. Progresului, nr. 2, la adresa de e-mail: crasanu@confind.ro sau la numarul de telefon 0726.111.264.

13 septembrie 2023

ANUNȚ DE RELUARE LICITAȚIE VÂNZARE

Informaţii generale privind vânzatorul:
Primăria comunei Cornu,cu sediul în comuna Cornu, satCornu de Jos, nr.16 ,Judeţul Prahova, cod fiscal:2845680, cod poştal 107180, tel:0244367461, fax: 0244367402, e-mail: primariacornu@gmail.com, registratura@primariacornu.ro, persoane de contact: Nistorică Alina și Iancu Daniela.

2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica :
a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de vanzare : licitaţie publică;
Tipul contractului pentru care se solicită oferte: contract de vânzare a terenuluiintravilan fâneață ce aparține domeniului privat al Comunei Cornu, Județul Prahova, situat în Comuna Cornu, sat Cornu de Jos,punctul Aniniș, cu nr.cadastral vechi10739/nou 21091, în suprafaţă de 297 m.p.
Vanzarea se face conform art.363 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ si Hotararii Consiliului Local nr.33/31.05.2022.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria comunei Cornu, sat Cornu de Jos, str.B-dul Eroilor, nr.16,Judeţul Prahova, cod poştal 107180, Compartimentul Achiziții Publice, tel: 0244367461, începand cu data apariţiei anunţului publicitar.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzatorului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice , tel: 0244367461, începand cu data apariţiei anunţului publicitar.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 150 lei se poate achita cu numerar la casieria Primariei comunei Cornu sau prin virmanet bancar. Se mai achită taxa de participare, în valoare de 100 lei și garanția de participare în valore de 5.138,00 lei fie prin numerar la casieria Primariei comunei Cornu sau prin virmanet bancar.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor :27.09.2023,orele 13,00

4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor :04.10.2023,ora 15:00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos, Judeţul Prahova,nr.16 , Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.10.2023, ora 10.00, Primăria comunei Cornu, comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.16, judetul Prahova.

6. Denumire, adresă, nr. telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:  Tribunalul Prahova – Secţia de Contencios Administrativ si Fiscal, str.Valeni , nr.44 , Ploiesti , cod postal:100031 , tel: 0244/ 544781 , fax: 0244/ 529107, E-mail: tr-ph-contencios@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 07.09.2023.

03 august 2023

AVEURO INTERNATIONAL, fabrică de microbuze, ANGAJEAZĂ

 • Muncitor necalificat
 • Inginer electrician
 • Sudor
 • Tinichigiu
 • Vopsitor
 • Electrician
 • Montator subansamble
 • Tapițer
 • Tâmplar


Oferim:
- Loc de munca stabil și sigur
- Salarizare motivantă, corelată cu gradul de implicare în muncă
- Bonuri de masă
- Decontare transport pentru persoanele din alte localități
- Program flexibil adaptat la viața de zi cu zi
- Standarde internaționale de activitate
- Seriozitate, transparență și respect

Pentru mai multe detalii, vă așteptăm la sediul firmei noastre din Câmpina, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 24.  

Telefon: 0766 327 374

28 iulie 2023

ANUNȚ PUBLIC

BADEA FLORIN cu domiciliul in municipiul Campina, strada Grivitei, nr.19, cod postal 105600, jud. Prahova, 0727181177, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI: «PUZ - MODIFICARE ALINIAMENT, REGIM DE ALINIERE SI RETRAGERI LATERALE SI POSTERIOARE (Sst=1753mp)” cu amplasamentul in municipiul Campina, str Bucea, nr. 1A, nr. cad. 23356
ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE OBTINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENTIONAT SI DECLANSAREA ETAPEI DE INCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI / PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 9-11. OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL A.P.M.PRAHOVA, IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI.

27 aprilie 2023

CUMPĂRĂ DE LÂNGĂ CASĂ - comunitatea antreprenorilor locali din Câmpina

Accesează www.cumparadelangacasa.ro și alătură-te unei comunități de antreprenori locali dedicați creșterii mediului de business din Câmpina. Aici vei găsi o serie de oportunități pentru a-ți dezvolta afacerea!


20 aprilie 2023

CUMPĂRĂ DE LÂNGĂ CASĂ - comunitatea antreprenorilor locali din Câmpina

Ești un susținător al comerțului local și îți dorești să achiziționezi produse fabricate în apropiere?  Firmele din Câmpina sunt la îndemâna ta și le poți descoperi pe www.cumparadelangacasa.ro!27 februarie 2023

ALĂTURĂ-TE COMUNITĂȚII ANTREPRENORILOR DIN CÂMPINA!

Credem în oportunitățile de dezvoltare pe care colaborarea dintre antreprenori le poate oferi afacerilor locale, astfel că am dezvoltat comunitatea Cumpără de lângă casă! 


Organizăm întâlniri de business, evenimente cu deschidere către clienți și oferim promovare gratuită în mediul online, totul pentru a ne implica direct în bunăstarea orașului nostru!
Află mai multe pe www.cumparadelangacasa.ro!

31 ianuarie 2023

ALĂTURĂ-TE COMUNITĂȚII ANTREPRENORILOR DIN CÂMPINA!

Împreună putem să ne dezvoltăm în Câmpina, să contribuim la bunăstarea comunității și să creăm noi oportunități pentru mediul de business local. 


Vino alături de antreprenorii câmpineni și acționează în interesul afacerii tale! www.cumparadelangacasa.ro