Anuţurile de mică publicitate pot fi trimise şi la adresa de e-mail: oglinda2003@yahoo.com sau la adresa postala din Campina, Bdul Carol I nr. 27

17 iulie 2018

FLORICON SALUB angajează CASIER ÎNCASATOR

Cerinţe:
- Studii obligatorii: minim 10 clase 
- Experienţa în domeniu constituie avantaj

Candidaţii interesaţi pot trimite un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la nr. de fax: 0244375151 sau la e-mail office@floricon.ro, menţionând postul pentru care candidează şi localitatea.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia.
Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.
Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ PERSONAL ÎN VEDEREA CALIFICĂRII ÎN MESERIA DE SUDOR

Calificarea se va desfăşura în cadrul societăţii CONFIND, pe o perioadă de 3 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.
La finalizarea cursului, în funcţie de rezultatele obţinute, absolvenţii vor fi definitivaţi pe postul de sudor.
Încetarea Contractului Individual de Muncă din iniţiativa absolventului în termen de 3 (trei) ani de la terminarea cursului, va duce la reţinerea cheltuielilor de şcolarizare şi instruire, proporţional cu timpul nelucrat.

Cei interesaţi pot depune o cerere în acest sens însoţită de o copie CI, la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau pe adresele de e-mail cvasile@confind.ro şi/sau crasanu@confind.ro.

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ tineri absolvenţi de liceu în vederea CALIFICARII în meseria de OPERATOR CNC (operator la maşini cu comandă numerică)

Calificarea se va desfăşura pe o perioadă de 6 luni, în baza unui Contract de Adaptare Profesională, anexă la Contractul Individual de Muncă.
La finalizarea cursului, în funcţie de rezultatele obţinute, absolvenţii vor fi definitivaţi pe postul de Operator CNC.
Încetarea Contractului Individual de Muncă din iniţiativa absolventului în termen de 3 (trei) ani de la terminarea cursului, va duce la reţinerea cheltuielilor de şcolarizare şi instruire, proporţional cu timpul nelucrat.

Cei interesaţi pot depune o cerere în acest sens însoţită de o copie CI, la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau pe adresele de e-mail crasanu@confind.ro şi/sau cvasile@confind.ro

Menţiune: doar cei selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi telefonic.

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ ŞOFER PROFESIONIST CATEGORIILE C + E

Se oferă:
- salariu motivant
- diurnă/ tichete de masă
- decontare transport la şi de la domiciliu
Cei interesaţi vor depune un Curriculum Vitae însoţit de o Cerere de angajare la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresa de e-mail cvasile@confind.ro.

SC CONFIND SRL ANGAJEAZĂ ŞOFER AUTOMACARAGIU

Se oferă:
- salariu motivant
- diurnă/ tichete de masă
- decontare transport la şi de la domiciliu
Cei interesaţi vor depune un Curriculum Vitae însoţit de o Cerere de angajare la sediul societăţii din Câmpina, str. Progresului, nr. 2 sau la adresa de e-mail cvasile@confind.ro.

10 iulie 2018

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE CURĂŢENIE

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, JUD. PRAHOVA, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de îngrijitoare curățenie din cadrul secţiei a III – a, psihiatrie adulți (până la data de 11.11.2019).

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului sunt:

22 iunie 2018

SC NEPTUN SA angajează CASIER pentru benzinăriile ETU Oil & Gas

Condiţii de angajare:
- Absolvenţi de liceu, şcoli profesionale, cursuri calificare;
- Experienţa în domeniu constituie avantaj; 
- Domiciliul în Câmpina sau zonele învecinate;
- Disponibilitate la lucru în ture .


Depunerea CV – urilor şi a scrisorilor de intenţie se va face la sediul societăţii din Câmpina, str. Bobâlna, nr. 57- 63, la fax 0244.370.338 sau email : office@neptun-gears.ro , până la data de 31.07.2018. 

Persoanele selectate în vederea interviului vor fi anunţate telefonic. 
8 iunie 2018

SC NEPTUN SA angajează personal în vederea calificării

SC NEPTUN SA angajează personal în vederea calificării in meseriile de :

· Frezor dantură, caneluri
· Rectificator dantură, interior, exterior
· Operator CNC

Calificarea se va desfăşura în cadrul societăţii în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durata determinată de 6 luni şi a unui contract de adaptare/ formare profesională, anexă la contractual individual de muncă.
Pe perioada contractuală, candidaţii vor fi pregătiţi teoretic, practic şi evaluaţi periodic în vederea definitivării pe un post într-una din meseriile enumerate mai sus .
Cerinţe :
- Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat;
- Fără cerinţe de vechime sau experienţă în muncă;
- Domiciliul în Câmpina sau zonele limitrofe.

Cei interesaţi vor depune o cerere şi un CV la sediul firmei din Câmpina, str. Bobâlna, nr.57-63, jud. Prahova sau la adresa de email : office@neptun-gears.ro, până la data de 31.07.2018.

Candidaţii selecţionaţi vor fi contactaţi telefonic la numărul menţionat în cerere şi CV.

22 mai 2018

SC Neptun SA scoate la concurs următoarele posturi

INGINER DE SISTEM
Cerinţe:
- Absolvent de studii superioare în domeniul IT (Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informaţiei);
- Cunoştinţe temeinice privind administrarea reţelelor de domeniu bazate pe Microsoft Windows Server 2001 - 2016;
- Cunoaşterea sistemelor de operare Microsoft Windows 7, 8, 10;
- Cunoştinţe aprofundate privind structura hardware a calculatoarelor (servere şi staţii de lucru);
- Cunoştinţe de programare în limbajele Visual FoxPro şi Visual Basic;
- Cunoştinţe privind bazele de date Microsoft SQL.

 Sunt considerate avantaje:
 - Cunoştinţe aprofundate de limba engleză;
- Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
- Cunoaşterea sistemului ERP Clarvision 2000;
- Experienţă în domeniu.

INGINER PROIECTANT
INGINER TEHNOLOG

Cerinţe:
- Absolvenţi studii superioare în domeniul tehnic mecanic  -  preferabil specialitatea TCM/ Masini Unelte;
- Experienţa prezintă avantaj;
- Cunoştinţe în proiectarea constructivă de mecanisme, reductoare, angrenaje;
- Cunoştinţe Autocad, Inventor (ing. proiectant);
- Domiciliul stabil în Câmpina sau zonele învecinate.

INGINER VÂNZARI INTERNE/ EXTERNE

Cerinţe:
- Absolvenţi studii superioare (de preferat) în domeniul ingineriei mecanice, TCM , utilaj petrolier ;
- Cunoştinţe de operare PC, MS Office, Internet;
- Experienţă în domeniul vânzării de produse industriale;
- Disponibilitate deplasări în ţară (intern/ extern);
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu clienţii, aspect fizic plăcut şi îngrijit ;
- Permis de conducere categoria B, OBLIGATORIU;
- Domiciliul stabil în Câmpina sau zonele învecinate.

CV – urile se transmit la fax  0244370338,  email – office@neptun-gears.ro  sau se depun la sediul societăţii din Câmpina, str.Bobalna, nr.57-63, jud.Prahova .